Centrinė įstaigos kultūros vertybė – mokymasis visą gyvenimą. Įstaigoje išreikšta pedagogo motyvacija profesiniam tobulėjimu, palankios sąlygos mokytis ir tobulėti pozityviai įtakoja įstaigos organizacijos ir ugdymo turinio kaitą. Pokyčiai įstaigoje mokymosi pasekmė, pasiekti rezultatai rodo, kad mokymasis atitiko įstaigos tikslus, mokymasis tikslingas, naujos žinios taikomos įstaigos veikloje. Gerėja įstaigos bendruomenės narių kompiuterinis raštingumas, sklandžiai veikia mokymosi skatinimo mechanizmas, vadovų dėmesys nukreiptas bendruomenės mokymosi gebėjimų vystymui.

Įstaigos vadovams ir savivaldai glaudžiai bendradarbiaujant kuriama savita mokyklos kultūra. Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ prioritetinė veiklos kryptis – sveikos gyvensenos ugdymas, kurios idėjos atsispindi įstaigos simbolikoje bei įstaigos himne.

Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ bendruomenė vadovaujasi savita vertybių sistema, kuri glaudžiai siejasi su lopšelio-darželio tikslais, uždaviniais, misija, vizija, ugdytojo kodeksu bei įstaigos darbuotojų etikos kodeksu.

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽELMENĖLIS“ MISIJA, VIZIJA

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“ puoselėjamos vertybės

 • Gerbiame ir brandiname vaiko asmenybę.
 • Ugdome piliečius, galinčius produktyviai gyventi ir dirbti dinamiškoje ir vis sudėtingesnėje visuomenėje.
 • Siekiame ugdyti vaiko poreikį lavintis visą gyvenimą.
 • Diegiame sveiką gyvenimo būdą nuo mažens.
 • Kartu kuriame ateities viziją.
 • Prisiimame solidarią atsakomybę už lopšelio-darželio misijos įgyvendinimą.
 • Planuojame ir įgyvendiname drauge.
 • Aktyviai remiame lopšelio-darželio „Želmenėlis“ bendruomenės siekius ir garbingai jai atstovaujame.
 • Inovacijas sutinkame kaip galimybę mokytis.
 • Mokymąsi ir saviugdą suvokiame kaip teisę ir pareigą.
 • Aktyviai dirbame su savo vertybėmis.
 • Puoselėjame glaudžius ir vaisingus bendruomenės santykius.
 • Nuolat reflektuojame savo praktiką, ją apmąstome ir keičiame.
 • Kartu kuriame svetingą aplinką.

TRADICIJOS

 • Mokslo ir žinių diena.
 • Mokytojo diena.
 • Tautinės vakaronės.
 • Žiemos ir pavasario sporto šventės.
 • Šeimos šventė.
 • Atvirų durų dienos.
 • Kūrybinių darbų parodos.
 • Įstaigos bendruomenės kultūriniai renginiai.
 • Renginiai su socialiniais partneriais.
 • Įstaigos veiklos jubiliejai.
 • Darbuotojų asmeniniai ir darbo jubiliejai.

 

Informacija atnaujinta 2023-01-06

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735