Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

 • asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Klaipėdos lopšelio-darželio  „Želmenėlis“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda arba el.paštu darzeliszelmenelis@gmail.com tel. (8 46) 345731.
 • prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios:

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

 • jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į   Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ duomenų apsaugos pareigūną: tel.: (8 46) 34 57 31, el. p. rastine@zelmenelisklaipeda.lt
 • Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
 • Jeigu asmuo nesutinka su Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ administracijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Sapiegos g. 17,  10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, ( 85) 279 1445279 1445, el. p. ada@ada.lt

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Atsisisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ asmens duomenų saugumo pažeidimų politika 

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ duomenų apsaugos pareigūnas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Tinklapio www.zelmenelisklaipeda.lt  naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Ugdytinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Susitarimas dėl asmens duomenų apsaugos

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Informacija atnaujinta 2023-11-08

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735