2019-2020 m. m. parengti ir įgyvendinami lopšelio-darželio „Želmenėlis“ sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo projektai

Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Spindulėlių“ grupės projektas
„Mokausi būti tvarkingas ir švarus“

Šiuo projektu siekiama nuo mažens vaikus pratinti laikytis švaros ir tvarkos, padėti jiems įvaldyti visus svarbiausius kultūrinius ir higieninius įgūdžius, suprasti jų svarbą. Pamažu vaikas supras, kad būti gražiam, pirmiausia reiškia būti švariam, tvarkingam, sveikam. Glaudus bendradarbiavimas su tėvais leis pasiekti gerų rezultatų. Vaikas, įgijęs asmens higienos įgūdžių pradmenis, taps mažiau priklausomas nuo suaugusiojo, savarankiškesnis, suvoks save ir savo galimybes, labiau pasitikės savimi.

Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Lašiukų“ grupės projektas
„Ankstyvojo amžiaus vaikų grūdinimas“

Įgyvendinant sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo projektą „Ankstyvojo amžiaus vaikų grūdinimas“ siekiama stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatą taikant įvairius grūdinimo(si) būdus. Grūdinimo procedūros bus organizuojamos laikantis laipsniškumo ir individualumo principų, suteiks vaikams džiugių ir malonių potyrių. Tėvų dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant projektą, palengvins pozityvaus požiūrio į vaikų grūdinimą formavimąsi, padės suvokti teigiamą jo įtaką vaiko fizinei ir dvasinei sveikatai. Mūsų grupės kredo – „Mano trys geri draugai – saulė, oras ir vanduo“.

Priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupės projektas
„Mes gamtos vaikai“

Projekto tikslas – ugdyti gamtosauginės kultūros pradmenis, formuojant teigiamą požiūrį į save, aplinką, gamtą, gamtos reiškinius. Projekto metu ugdytiniai stebės paukščius, augalus, gamtos reiškinius bei mokysis saugiai, dorai ir sąžiningai elgtis gamtoje. Žinias įtvirtins viktorinose. Įgyvendinant projektą bus organizuojamos bendros ugdytojų ir vaikų ekskursijos, renginiai, akcijos, kūrybinių darbų parodos, kuriamos palankios sąlygos vaikų kalbinei raiškai, saviraiškai bei kūrybiškumui plėtotis.

Priešmokyklinio ugdymo „Liūtukų“ grupės projektas
„Sveiki ir stiprūs piršteliai – gražiems vaikų darbeliams“

Sveikos gyvensenos ugdymo projekto „Sveiki ir stiprūs piršteliai – gražiems vaikų darbeliams“ tikslas – ugdyti(s) vaikų smulkiąją motoriką, sudarant prielaidas sėkmingai adaptacijai ir ugdymui(si) mokykloje. Projekto metu sieksime padėti vaikams ugdytis, pasiūlant smagių ir įdomių žaidimų,  lipdymo, konstravimo, piešimo, spalvinimo, karpymo, karoliukų varstymo ir kt. užduočių. Skatindami tėvelius aktyviai dalyvauti projekte, organizuosime įvairius renginius, projektus, rengsime bendras kūrybinių darbų parodas, sieksime projekto tęstinumo namuose. Tikimės, kad sisteminga pirštų mankštelė, kvėpavimo pratimai, žaidybinė artikuliacinė mankšta lavins ugdytinių girdimąjį suvokimą, bendrąją motoriką, skatins žodinę raišką. Projekto metu taikomos priemonės padės įveikti stresą, valdyti emocijas ir skatins socialinę vaiko brandą.

Viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės projektas
„Mokausi prižiūrėti savo dantukus“

Viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupė įgyvendina sveikos gyvensenos ugdymo projektą „Mokausi prižiūrėti savo dantukus“. Projekto tikslas – plėsti vaikų žinias apie burnos higienos svarbą, analizuoti dantų priežiūros taisykles bei jų reikšmę vaiko sveikatai, pratinti(s) teisingai naudotis burnos priežiūros priemonėmis: dantų šepetuku ir dantų pasta. Įgyvendinant sveikos gyvensenos projektą bus organizuojamos sveikatos valandėlės, pramogos, konkursai, ekskursijos, kurių metu vaikai žaisdami mokysis taisyklingai valyti dantukus, sužinos, kas atsitinka, kai burnoje apsigyvena „Ėduoniukas“ ir „Bakteriukas“, susipažins su sveikos mitybos pradmenimis, susitikimuose su burnos higienos specialistu įtvirtins žinias apie dantukų priežiūrą, ugdysis pasitikėjimą gydytoju odontologu.

Viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Šnekučių“ grupės projektas
„Mažieji Šnekoriai“

„Šnekučių“ grupėje glaudžiai bendradarbiaujant su įstaigos logopedu vykdomas projektas „Mažieji Šnekoriai“, kurio tikslas mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę. Projekto metu vaikai išbandys įvairius saviraiškos būdus kalbos gebėjimams ugdytis, atliks smulkiosios motorikos, kalbinio kvėpavimo, kalbos padargų artikuliacijos ir girdimojo suvokimo lavinimo žaidimus bei pratimus. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, ugdytiniai aiškiau tars garsus, patirs sėkmės jausmą, sustiprės mokymosi motyvacija, pagerės vaikų intelektualiniai pažintiniai procesai, kalba, bendroji ir smulkioji motorika.

Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Bildukų“ grupės projektas
„Tiesus, gražus ir sveikas“

Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais įgyvendinamas vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Bildukų“ grupės sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Tiesus, gražus ir sveikas“. Šio projekto tikslas –` saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą ugdant taisyklingą laikyseną. Įgyvendindami projektą ugdytiniai įgis žinių apie taisyklingos laikysenos svarbą žmogaus sveikatai ir išvaizdai, įpras kontroliuoti ir koreguoti savo laikyseną įvairios veiklos metu. Bus organizuojamos sportinės pramogos, sveikatos valandėlės, ekskursijos. Aktyviai dalyvaudami projekte, ugdytinių tėvai ir mokytojai keisis patyrimu ir informacija apie vaiko pasiekimus, sieks projekto įgyvendinimo tęstinumo namuose.

Viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Žiogelių“ grupės projektas
„Stebuklinga arbatėlė“

Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais įgyvendinamas „Žiogelių“ grupės sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Stebuklinga arbatėlė“. Šiuo projektu siekiama suteikti vaikams žinių apie vaistinius augalus, jų gydomąsias savybes. Įgyvendinant projektą ugdytiniai domėsis, tyrinės ir sukaups žinių apie įvairias vaistažoles, mėgins atpažinti jas pagal skonį, kvapą, kurs vaistažolių arbatėlių receptus, mokysis kultūringai elgtis prie vaišių stalo. Tikimės, kad, kartu su šeima įgyvendinus sveikos gyvensenos ugdymo projektą, rasime priemonių, kurios padės palaikyti vaikų sveikatą ir stiprinti imuninę sistemą, o „Arbatos gėrimo ritualas“ taps puikia profilaktine priemone nuo įvairių peršalimo ligų.

Jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Balionėlių“ grupės projektas
„Būsiu švarus − būsiu gražus ir sveikas !“

Jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Balionėlių” grupė kartu su ugdytinių tėvais įgyvendina sveikos gyvensenos projektą „Būsiu švarus − būsiu gražus ir sveikas!“. Projekto tikslas – asmens higienos įgūdžių ugdymas skatinant vaiko savarankiškumą. Projekto metu bus organizuojamos sveikatos valandėlės, sportinės pramogos, žaidžiami žaidimai su vandeniu, kūrybiškai taikomi patrauklūs ir žaismingi M. Montessori gyvenimo praktikos pratimai padedantys ugdytiniams tinkamai formuotis  asmens higienos įpročius ir įgūdžius. Mokytojų ir šeimos partnerystė, įgyvendinant projektą, padės formuoti ugdytinių asmens higienos, švaros ir tvarkos palaikymo įgūdžius.

Jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Teatrinukų“ grupės projektas
„Noriu būti švarus ir sveikas“

Jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Teatrinukų“ grupė bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais įgyvendina sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo projektą „Noriu būti švarus ir sveikas“. Šiuo projektu siekiama suteikti vaikams žinių ir įgūdžių apie asmens higieną, kūno priežiūrą. Projekto metu vaikai  palaipsniui išmoks sistemingai naudotis kūno priežiūros priemonėmis, pratinsis tinkamai prižiūrėti ne tik savo kūną, bet ir asmeninius daiktus, žaislus. Įgyvendinant projektą,  suteiktos žinios ir praktiniai įgūdžiai apie asmens higieną, leis vaikui suprasti, kad švara ir tvarka padeda būti sveikam, išvengti ligų, gerai jaustis, būti laimingam, suteiks galimybę susirasti naujų draugų, pasitikėti savimi.

 

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735