Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų (toliau – vaikai) priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo įstaigas sąlygas, būdus ir terminus, grupių komplektavimo ir Centralizuotos vaikų priėmimo sistemos (toliau – sistema) veikimo principus, sistemos valdytojo, administratoriaus, duomenų tvarkytojų, teikėjų ir gavėjų teises, pareigas ir atsakomybę.
Šio Aprašo paskirtis – užtikrinti Savivaldybės teikiamų švietimo paslaugų gavėjų poreikius, skaidriai, patikimai ir automatiškai valdyti patekimo į švietimo įstaigas procesus, racionaliai paskirstyti vaikų srautus, organizuoti laukiančių eilėse ir lankančių Savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikų apskaitą bei teikti patikimą ir tikslią informaciją visuomenei apie vaikų priėmimą, grupių komplektavimą, laisvas ugdymo vietas grupėse ir jų poreikį.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 ,,Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinačias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (suvestinė redakcija nuo 2017-01-31).

Vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą tvarka

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 
(2018-02-05 Nr. V-100 Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimas)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai


 

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

Kasmet iki kovo 31 d. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių ir ugdymo jose modelį nustato Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir ugdymo jose modelį – Savivaldybės taryba.
Savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos pagal higienos normose nustatytus reikalavimus.
Ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomi vaikai nuo gimimo iki 6(7) metų. Atsižvelgus į ugdomų vaikų amžiaus ypatumus, jos skirstomos pagal tipus į lopšelio grupes vaikams nuo gimimo (1 metų) iki 3 metų ir darželio grupes vaikams nuo 3 iki 5(6) metų.
Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdomi vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Išimties atveju tėvų prašymu priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas 5 metų vaikams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VAIKŲ PRIĖMIMAS

Tėvai, atvykę į priskirtas ir pageidaujamas lankyti įstaigas:

  1. pasirašo iš sistemos išspausdintus Prašymus, kurie įregistruojami įstaigų prašymų registracijos žurnaluose;
  2. pateikia vaikų gimimo liudijimų kopijas, pirmenybę patvirtinančius dokumentus, jei vaikai priimti pirmumo teise, ir Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaikų sveikatos būklės įvertinimo pažymas, jei vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735